Wie mag zich met u herenigen en onder welke voorwaarden?Bent u erkend als vluchteling, of kreeg u een statuut van subsidiaire bescherming, dan hebben sommige gezinsleden, achtergebleven in uw land van herkomst of wonend in een ander land, het recht u te vergezellen in België. Deze procedure heet ‘gezinshereniging’.

Vijf categorieën van gezinsleden kunnen zich "van rechtswege" bij u voegen, als ze voldoen aan de voorwaarden en het noodzakelijke bewijs kunnen leveren:

  • uw echtgenoot/echtgenote;
  • uw geregistreerde partner;
  • uw kinderen jonger dan 18 jaar;
  • uw meerderjarige kinderen (+18 jaar) met een handicap;
  • uw ouders én minderjarige broers/zussen als u een niet-begeleide minderjarige bent;
  • uw ouders en meerderjarige broer/zussen met een handicap als u een niet-begeleide minderjarige bent.

Voorwaarde is telkens dat uw gezinsleden in België met u onder hetzelfde dak komen samenleven.

Humanitair visum

Andere familieleden, zoals kinderen van 18 jaar of ouder, kleinkinderen en neven of nichten, kunnen niet naar België komen via een gezinshereniging. Zij kunnen in bepaalde omstandigheden wel om humanitaire redenen een ​​verblijfsvergunning aanvragen: een zogenaamd ‘humanitair visum’.

Dat ‘humanitair visum’ is geen recht, zoals gezinshereniging, maar een gunst van de Belgische overheid aan een familielid dat zich in België bij u wil voegen. De wet stelt geen eisen waaraan u moet voldoen om een humanitair visum te krijgen. De overheid gaat bij elk verzoek na of er omstandigheden aanwezig zijn die een humanitair visum verantwoorden. Het is daardoor een complex proces dat veel tijd kan vergen.

Meer details en info over gezinshereniging vindt u hier.

Heeft u hulp nodig bij uw gezinshereniging?

Contacteer ons

In de kijker

Ontvang als eerste ons ​​​​​​​laatste nieuws per mail