Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Algemeen beleid inzake gegevensverwerking 
Advocatenkantoor Stappers BV BVBA

Advocatenkantoor Stappers BV BVBA, hierna verder verwezen als “wij”, neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt aldus ons algemene beleid op het vlak van gegevensverwerking.
De verantwoordelijke voor de verwerking is:

Advocatenkantoor Stappers BV BVBA
Fuutstraat 1
B-2300 Turnhout
BTW BE 0896.037.005
RPR Turnhout
Tel.: 0032 (0) 14 70 44 70 of 0032 (0) 495 93 75 43

info@advocatenkantoorstappers.be
www.advocatenkantoorstappers.be
www.advocatenkantoorstappers.nl

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met info@advocatenkantoorstappers.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met info@advocatenkantoorstappers.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u als klant op ons beroep doet in het kader van onze dienstverlening, wanneer u zich inschrijft op onze eventuele nieuwsbrief, wanneer u een contactformulier invult op onze website of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt.

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Het gaat over alle gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de dienstverlening waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen.

Financiƫle gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies. In de meeste gevallen zijn dat functionele cookies nodig in het kader van de verbinding. Voor het gebruik van alle andere cookies verwijzen wij naar onze cookiepolicy. 

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (in het kader van onze dienstverlening en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), direct marketing (om u te informeren over de diensten die wij aanbieden), leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen. Met deze onderaannemers hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Uw rechten

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met info@advocatenkantoorstappers.be.

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij info@advocatenkantoorstappers.be met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

In de kijker

Ontvang als eerste ons ​​​​​​​laatste nieuws per mail