Tarieven

Tarieven & Voorwaarden

Een advocaat levert steeds maatwerk

Geen enkele zaak is identiek aan een andere. Daarom kan het verloop van de tussenkomst van een advocaat en de kosten ervan nooit op voorhand begroot worden. Dit betekent echter niet dat er louter willekeurig wordt gerekend. Huidige tarievenlijst is bedoeld als richtlijn voor de berekening van de kosten en het ereloon van Advocatenkantoor Stappers.​​​​​​​

Ons kantoor huldigt inzake kosten en ereloon volgende principes:

 • Er zullen steeds provisies worden gevraagd, afhankelijk van de gemaakte kosten en geleverde prestaties in het dossier. Op verzoek van de cliënt kan er eveneens steeds een tussentijdse afrekening worden bekomen.

 • Bij het afsluiten van het dossier wordt een gedetailleerde eindstaat opgemaakt, met opgave van de kosten en de geleverde prestaties en met toerekening van de reeds betaalde provisies.

 • Toepassing van het principe “no cure”, “no pay” is bij wet verboden.

 • Over de berekening van het ereloon wordt steeds op voorhand een afspraak gemaakt, welke schriftelijk zal worden bevestigd in een overeenkomst.

De factuur van een advocaat bevat steeds 2 onderdelen: de kosten en de erelonen.

1. Kosten van het kantoor excl. 21% BTW

1.1.
De factuur van ons kantoor bevat steeds 2 elementen: de kosten van het kantoor (forfaitair en niet-forfaitair) en het ereloon van de advocaat.

​​​​​​​1.2.
De kosten van het kantoor worden als volgt berekend:

1.1.
De eindafrekening van ons kantoor bevat steeds 2 elementen: de kosten van het kantoor (forfaitair en niet-forfaitair) en het ereloon van de advocaat.

​​​​​​​1.2.
De kosten van het kantoor worden als volgt berekend:

Kosten forfaitair :

- Opening van dossier

(omvat alle kleine vaste kantoorkosten, zoals -niet limitatief- vaste aansluitingskosten voor nationale telefonie, e-mail, dossiermap, etikettering, aanmaken van dossierfiches, aanmaken van digitaal dossier)

€ 50,00

- Uitgaande correspondentie

Per gewone nationale post

€    10,00

Per aangetekende nationale post

€    15,00

Reiskosten per gereden kilometer vanaf kantoor

€    1,50

Kosten kopienames per pagina

€    0,25

- Parkeerkosten (gratis) 0,00 EUR

Kosten niet forfaitair:

Omvattende alle gerechtskosten en effectief door het kantoor te maken kosten (zoals bijvoorbeeld -niet limitatief- alle gerechtsdeurwaarderkosten, rolrechten, griffie- en registratierechten, kosten uitgifte vonnis, kosten van vertaling,...).

1.3
De kosten en de uitgaven zijn de kosten die het kantoor heeft moeten voorschieten aan derden, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de eindafrekening.

2. Ereloon van de advocaat excl. 21% BTW

2.1
Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.​​​​​​​

2.2
Het ereloon wordt als volgt berekend:
​​​​​​​
Basis uurtarief: dossierafhankelijk en in samenspraak met de cliënt.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.​​​​​​​

Erelonen forfaitair
Uitgaande correspondentie (standaard):

 • per aangetekende nationale post: 15 minuten

 • per gewone nationale post: 10 minuten

 • per e-mail: 10 minuten

 • per WhatsApp-bericht: 5 minuten
  ​​​​​​​
  (Voornoemd ereloon heeft, naast de effectief gepresteerde tijd voor het opmaken van de uitgaande correspondentie, eveneens betrekking op de opvolging en het klassement van verzend- en ontvangstberichten en de opvolging en het klassement van de uitgaande correspondentie met agendering van de hernemingen en zittingen)

Inkomende correspondentie/berichten (standaard):​​​​​​​

 • 5 minuten

Voornoemd ereloon heeft, naast de effectief gepresteerde tijd voor het lezen van de inkomende correspondentie en berichten, eveneens betrekking op de opvolging en het klassement van verzend- en ontvangstberichten (bij e-mailverkeer) en de opvolging en het klassement van de inkomende correspondentie met agendering van de hernemingen en zittingen.

Erelonen niet forfaitair aan basis uurtarief

Dit betreft het ereloon voor alle prestaties buiten de forfaitaire prestaties (zie hierboven) en hebben betrekking op bijvoorbeeld: niet limitatief: telefonische contacten en besprekingen, tijd voor het opstellen van procedurestukken zoals bv. dagvaardingen, verzoekschriften, besluiten, alsook de tijd betreffende onderhandelingen, effectieve aanwezigheid op de rechtbank voor de behandeling van een dossier op de rechtbank bv. pleidooien, regelen uitstel, rolverzending, regelen van procedurekalender, inzage van het dossier op de griffie, inzake van verslagen op de griffie, studie van het dossier en nazicht van de stukken, ...​​​​​​​

3. Provisies

Het kantoor kan lopende de behandeling van de zaak naar eigen inzicht één of meerdere voorschotten vragen, dit al naargelang de aard, de duur en de complexiteit van het dossier. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt(en) betaalt (betalen) aan het kantoor.
In de eindafrekening worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

4. Betalingsvoorwaarden en bevoegdheidsbeding

In zoverre de cliënt een consument betreft, is deze vanaf veertien dagen na de eerste ingebrekestelling door het kantoor, conform artikel XIX.2 WER, een verwijlintrest verschuldigd op de gefactureerde bedragen t.b.v. de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Tevens is de cliënt dan de navolgende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd: 

 • € 20,00 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150,00;

 • € 30,00 vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen de € 150,01 en € 500,00 ligt;

 • € 65,00 vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,00 met een maximum van € 2.000,00 als het verschuldigde saldo hoger is dan € 500,00;

In zoverre de cliënt een onderneming betreft, is bij niet(-tijdige) betaling op elke niet of laattijdig betaalde factuur vanaf de vervaldag een interest verschuldigd conform de wet van 02/08/2022, alleszins minstens een intrest van 10% per jaar. Daarnaast zal dan ook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 125,00.


​​​​In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.

In de kijker

Ontvang als eerste ons ​​​​​​​laatste nieuws per mail