Schaderecht

Advocaat schaderecht

Heeft u een advocaat schaderecht nodig?
​​​​​​​Advocatenkantoor Stappers is actief in heel België voor zowel slachtoffers als veroorzakers van schade.

SPECIALIST

Pleitadvocaat

Voor een strafrechtelijk dossier beschikt Advocatenkantoor Stappers over gespecialiseerde advocaten strafrecht. De gespecialiseerde advocaten schaderecht die u adviseren in uw dossier zijn ook de pleitadvocaten voor de Rechtbank. U hebt een vertrouwensband met uw schaderecht advocaat en deze kent uw dossier door en door. In situaties van overmacht heeft Advocatenkantoor Stappers ook steeds een advocaat schaderecht als ‘backup’. 

Algemeen schaderecht

Bijstand door advocaat schaderecht

De advocaat schaderecht is gespecialiseerd in alle facetten van het schaderecht. 

Soorten schade

Uw advocaat schaderecht kan u bijstaan wanneer het gaat om materiële contractuele schade of niet contractuele schade. Deze schade kan zeer uiteenlopend zijn, alsook de oorzaken ervan:

  
 • Bent u bv. als contractspartij tijdens de uitvoering van een overeenkomst benadeeld?
 • Komt uw contractspartij zijn contractuele verbintenissen niet na?
 • Is er schade ontstaan door bijvoorbeeld werknemers, goederen of dieren van de contractspartij?

Ongeacht of het om schade gaat tijdens of na de uitvoering van een koopovereenkomst, huurovereenkomst, handelshuurovereenkomst of consumentenovereenkomst gaat, de advocaat schaderecht kan u in alle gevallen bijstaan.

Consument

Ondervindt u schade geleden door een aangekocht goed met gebreken? Is het door u gekochte goed niet conform hetgeen u beloofd werd door de verkoper? Kan u het gekochte goed niet gebruiken waarvoor het goed is bedoeld? De advocaat schaderecht kan voor u als consument optreden richting de leverancier of producent.

Verhuurder

Bent u verhuurder en heeft u huurschade opgelopen? Werd er schade toegebracht aan uw roerende of onroerende goederen? Worden de huurgelden niet meer betaald door uw huurder? De advocaat schaderecht kan uw belangen behartigen, binnen en buiten de rechtbank.

Bouw

Heeft de door u ingehuurde aannemer of architect zijn werk niet naar behoren gedaan? De advocaat schaderecht kan u hierbij ondersteunen en bijkomende expertise vragen van een specialist bouwrecht.

Letselschaderecht

Advocaat letselschade

De advocaat letselschade is gespecialiseerd in dit specifieke onderdeel van het schaderecht. De advocaat letselschade wordt vaker ingeschakeld dan over het algemeen wordt gedacht. U kunt de advocaat schaderecht o.a. inschakelen in de volgende situaties:

  
 • U bent slachtoffer van een schadegeval
 • U bent slachtoffer van een verkeersongeval
 • U bent slachtoffer van een arbeidsongeval
 • U bent slachtoffer van een sportongeval
 • U bent slachtoffer van een misdrijf
 • U bent slachtoffer van een onrechtmatige daad of van enige andere daad
 • U bent slachtoffer van nalatigheid
 • U bent slachtoffer van een medische fout

Empathisch

Empathisch zijn is zeer belangrijk voor een gespecialiseerde advocaat schaderecht. Achter een letselschade dossier zit een persoon die slachtoffer is geworden. Inleven in de situatie van de cliënt en diens naasten is prioritair. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid bij uw dossier. Een gespecialiseerde advocaat schaderecht kijkt verder dan de cijfers en de juridische overwegingen in het dossier.

Naast materiële schade is er ook vaak morele en psychische schade naar aanleiding van de opgelopen letselschade. In veel gevallen krijgt u als slachtoffer een ernstige lichamelijke en mentale klap te verduren. De gevolgen raken u veelal op meerdere vlakken.

Complexiteit

De afhandeling van letselschadedossiers vergt een verregaande specialisatie van de advocaat schaderecht. Hij of zij moet rekening houden met alle omstandigheden en feiten van het dossier. Dit is de enige manier om te komen tot een correcte en op maat van het slachtoffer gemaakte schadeafrekening. Geen twee dossiers zijn hetzelfde, waarbij het ene complexer is dan het andere. Wanneer u als slachtoffer lichamelijke kwetsuren heeft opgelopen is de deskundigheid van uw advocaat schaderecht zeer belangrijk. Deze is op de hoogte van de verschillende mogelijke schadeposten en vergoedingen waarvoor u in aanmerking komt. Dit vereist van uw advocaat schaderecht een doorgedreven kennis van de recentste wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

Indicatieve tabel

Mogelijk hebt u gehoord van de zgn. indicatieve tabel. Deze wordt door uw advocaat schaderecht (en ook door de Rechtbank) vaak gebruikt ter begroting van de verschillende schadeposten. Deze tabel is indicatief en geeft geen absolute waarden of bedragen weer. Het schadebedrag wordt bepaald aan de hand van de toestand voor en na het incident. Het slachtoffer dient met uitgebreide hulp van de advocaat schaderecht de schade-eis te onderbouwen.

Letselschaderecht

Advocaat letselschade

De advocaat letselschade is gespecialiseerd in dit specifieke onderdeel van het schaderecht. De advocaat letselschade wordt vaker ingeschakeld dan over het algemeen wordt gedacht. U kunt de advocaat schaderecht o.a. inschakelen in de volgende situaties:

  
 • U bent slachtoffer van een schadegeval
 • U bent slachtoffer van een verkeersongeval
 • U bent slachtoffer van een arbeidsongeval
 • U bent slachtoffer van een sportongeval
 • U bent slachtoffer van een misdrijf
 • U bent slachtoffer van een onrechtmatige daad of van enige andere daad
 • U bent slachtoffer van nalatigheid
 • U bent slachtoffer van een medische fout

Empathisch

Empathisch zijn is zeer belangrijk voor een gespecialiseerde advocaat schaderecht. Achter een letselschade dossier zit een persoon die slachtoffer is geworden. Inleven in de situatie van de cliënt en diens naasten is prioritair. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid bij uw dossier. Een gespecialiseerde advocaat schaderecht kijkt verder dan de cijfers en de juridische overwegingen in het dossier.

Naast materiële schade is er ook vaak morele en psychische schade naar aanleiding van de opgelopen letselschade. In veel gevallen krijgt u als slachtoffer een ernstige lichamelijke en mentale klap te verduren. De gevolgen raken u veelal op meerdere vlakken.

Complexiteit

De afhandeling van letselschadedossiers vergt een verregaande specialisatie van de advocaat schaderecht. Hij of zij moet rekening houden met alle omstandigheden en feiten van het dossier. Dit is de enige manier om te komen tot een correcte en op maat van het slachtoffer gemaakte schadeafrekening. Geen twee dossiers zijn hetzelfde, waarbij het ene complexer is dan het andere. Wanneer u als slachtoffer lichamelijke kwetsuren heeft opgelopen is de deskundigheid van uw advocaat schaderecht zeer belangrijk. Deze is op de hoogte van de verschillende mogelijke schadeposten en vergoedingen waarvoor u in aanmerking komt. Dit vereist van uw advocaat schaderecht een doorgedreven kennis van de recentste wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

Indicatieve tabel

Mogelijk hebt u gehoord van de zgn. indicatieve tabel. Deze wordt door uw advocaat schaderecht (en ook door de Rechtbank) vaak gebruikt ter begroting van de verschillende schadeposten. Deze tabel is indicatief en geeft geen absolute waarden of bedragen weer. Het schadebedrag wordt bepaald aan de hand van de toestand voor en na het incident. Het slachtoffer dient met uitgebreide hulp van de advocaat schaderecht de schade-eis te onderbouwen.

Letselschaderecht

Financiële afwikkeling

Bent u kostwinner en u wordt slachtoffer met letselschade? Het is dan zeer belangrijk dat u weet wat uw financiële mogelijkheden zijn gedurende het proces.

Er zijn 2 situaties denkbaar:

  
 •  
 •  
 • Een eerste situatie waarin de schadeveroorzaker (of diens verzekeraar) zijn/haar verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid betwist.
 • Een tweede situatie waarin dit niet het geval is.
 •  
 •  

Deskundige

In schaderecht dossiers met letschade is er vaak een geneesheer-specialist nodig om de juiste vaststellingen te doen. Daarom is de samenwerking tussen de advocaat schaderecht en raadgevend geneesheer-specialist noodzakelijk. Advocatenkantoor Stappers werkt al jaren samen met een aantal vaste, zeer ervaren en empatische geneesheren. De advocaat schaderecht volgt ook het medische deel van het dossier zeer zorgvuldig op. Het definitieve verslag van de geneesheer-specialist is noodzakelijk ter ondersteuning van de schade-eis.

Professionele opvolging

De administratieve opvolging in een schadedossier is zeer belangrijk. Uw advocaat schaderecht zal u bij elke stap in het dossier informeren. Uw advocaat informeert u welke documenten en bewijzen u dient te vergaren. Dit is noodzakelijk voor een correcte en volledige schade-afrekening. U kunt alle originele documenten behouden. De advocaat schaderecht zal in voorkomend geval zelf de nodige initiatieven nemen om bewijzen te verzamelen. Het gaat om infomatie van ziekenfondsen, werkgevers, huisarts, specialisten of andere betrokken partijen.

Eerste situatie

In de eerste situatie zal mogeljks de rechtsbijstandsverzekeraar van het slachtoffer in de eerste plaats trachten om vergoeding te bekomen bij de eventuele verzekeraar van de tegenpartij. Indien er geen verzekeraar van de tegenpartij is, zal deze proberen vergoeding te bekomen bij de schadeveroorzaker zelf.

Letselschaderecht

Tweede situatie

Indien de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid betwist blijft dan zal het slachtoffer zelf initiatief moeten nemen. Vaak kan dit op kosten van een rechtsbijstandsverzekeraar. Uw advocaat schaderecht maakt een procedure aanhangig bij de bevoegde rechtbank. Er dient dan een procedure gevoerd te worden met een uiteindelijk vonnis tot gevolg. Hier wordt de verantwoordelijkheid van de schadeveroorzaker vastgesteld en de aanstelling van een geneesheer bevolen.​​​​​​​
Hebt u een advocaat schaderecht nodig, maar staat uw plaats er niet bij? Laat het ons weten.

Voorschot

In afwachting van dit vonnis is het voor het slachtoffer vaak moeilijk om voorschotten te verkrijgen. Eerst moet de verantwoordelijkheid van de schadeveroorzaker of diens verzekeraar vast staan. De advocaat schaderecht zal evenwel altijd proberen om vergoedingen/voorschotten te bekomen.

​​​​​​​Wordt de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid niet betwist dan onderneemt uw advocaat schaderecht actie. Deze tracht zo spoedig als mogelijk een medisch voorverslag te bekomen. Het doel is om voldoende voorschotten te verkrijgen van de verzekeraar van de tegenpartij. Uitgangspunt is dat de tegenpartij een verzekeraar heeft.

Zwakke weggebruikers

Heeft u letselschade opgelopen als zwakke weggebruiker (bv. voetganger of fietser)? Volgens artikel 29 bis van de WAM-wet kunt u altijd vergoeding verkrijgen. Dit krijgt u van de verzekeraar van het schadeveroorzakende voertuig. Er kan altijd betwisting ontstaan over de hoogte van de schadevergoeding. De advocaat schaderecht zal voor u trachten om langs minnelijke weg genoegdoening te krijgen. Lukt dit niet dan dient een procedure gestart te worden.​​​​​​​

Letselschaderecht

Tweede situatie

Indien de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid betwist blijft dan zal het slachtoffer zelf initiatief moeten nemen. Vaak kan dit op kosten van een rechtsbijstandsverzekeraar. Uw advocaat schaderecht maakt een procedure aanhangig bij de bevoegde rechtbank. Er dient dan een procedure gevoerd te worden met een uiteindelijk vonnis tot gevolg. Hier wordt de verantwoordelijkheid van de schadeveroorzaker vastgesteld en de aanstelling van een geneesheer bevolen.​​​​​​​
Hebt u een advocaat schaderecht nodig, maar staat uw plaats er niet bij? Laat het ons weten.

Voorschot

In afwachting van dit vonnis is het voor het slachtoffer vaak moeilijk om voorschotten te verkrijgen. Eerst moet de verantwoordelijkheid van de schadeveroorzaker of diens verzekeraar vast staan. De advocaat schaderecht zal evenwel altijd proberen om vergoedingen/voorschotten te bekomen.

​​​​​​​Wordt de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid niet betwist dan onderneemt uw advocaat schaderecht actie. Deze tracht zo spoedig als mogelijk een medisch voorverslag te bekomen. Het doel is om voldoende voorschotten te verkrijgen van de verzekeraar van de tegenpartij. Uitgangspunt is dat de tegenpartij een verzekeraar heeft.

Zwakke weggebruikers

Heeft u letselschade opgelopen als zwakke weggebruiker (bv. voetganger of fietser)? Volgens artikel 29 bis van de WAM-wet kunt u altijd vergoeding verkrijgen. Dit krijgt u van de verzekeraar van het schadeveroorzakende voertuig. Er kan altijd betwisting ontstaan over de hoogte van de schadevergoeding. De advocaat schaderecht zal voor u trachten om langs minnelijke weg genoegdoening te krijgen. Lukt dit niet dan dient een procedure gestart te worden.​​​​​​​

Arrondissementen

Gebied Antwerpen

Wij zijn actief in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen in de:

Afdeling Antwerpen

In de gemeenten: Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Broechem, Edegem, Emblem, Essen, 's-Gravenwezel, Halle, Hemiksem, Hoevenen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Loenhout, Massenhove, Mortsel, Niel, Oelegem, Oostmalle, Pulderbos, Pulle, Ranst, Reet, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Sint-Job-in-'t-Goor, Sint-Lenaarts, Stabroek, Terhagen, Viersel, Vremde, Waarloos, Westmalle, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel en Zwijndrecht.

Afdeling Mechelen

In de gemeenten: Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek.

Afdeling Turnhout

In de gemeenten: Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Bouwel, Dessel, Eindhout, Geel, Gierle, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Houtvenne, Hulshout, Kasterlee, Lichtaart, Lille, Meer, Meerhout, Meerle, Merksplas, Minderhout, Mol, Morkhoven, Noorderwijk, Oevel, Olen, Olmen, Oud-Turnhout, Poederlee, Poppel, Ramsel, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Tielen, Tongerlo, Turnhout, Varendonk, Veerle, Vlimmeren, Vorselaar, Vorst, Vosselaar, Wechelderzande, Weelde, Westerlo, Westmeerbeek, Wortel en Zoerle-Parwijs.

Arrondissementen

Gebied Limburg

Wij zijn actief in het gerechtelijk arrondissement Limburg in de:

Afdeling Hasselt

In de gemeenten: Aalst, As, Berbroek, Beringen, Beverlo, Binderveld, Boekhout, Borlo, Brustem, Buvingen, Diepenbeek, Donk, Duras, Engelmanshoven, Gelinden, Genk, Gingelom, Gorsem, Groot-Gelmen, Halen, Halmaal, Hasselt, Heppen, Herk-de-Stad, Heusden, Jeuk, Kerkom-bij-Sint-Truiden, Kemt, Koersel, Kortijs, Kozen, Kuringen, Kwaadmechelen, Leopoldsburg, Linkhout, Loksbergen, Lummen, Meldert, Mielen-boven-Aalst, Montenaken, Muizen, Niel-bij-As, Niel-bij-Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Opglabeek, Ordingen, Oostham, Paal, Runkelen, Schulen, Sint-Lambrechts-Herk, Sint-Truiden, Spalbeek, Stevoort, Stokrooie, Tessenderloo, Velm, Vorsen, Wijer, Wilderen, Wimmertingen, Zelem, Zepperen, Zolder, Zonhoven en Zutendaal.

Afdeling Tongeren

In de gemeenten: Alken, Batsheers, Berg, Berlingen, Beverst, Bilzen, Bommershoven, Boorsem, Borgloon, Broekom, Diets-Heur, Eigenbilzen, Eisden, Gellik, Genoelselderen, Gors-Opleeuw, Gotem, 's-Gravenvoeren, Groot-Loon, Grote-Spouwen, Guigoven, Gutschoven, Heers, Hees, Heks, Hendrieken, Henis, Herderen, 's Herenelderen, Herstappe, Herten, Hoelbeek, Hoepertingen, Hoeselt, Horpmaal, Jesseren, Kanne, Kerniel, Kleine-Spouwen, Kleine-Gelmen, Koninksem, Kortessem, Kuttekoven, Lanaken, Lauw, Leut, Mal, Martenslinde, Mechelen-aan-de-Maas, Mechelen-Bovelingen, Meeswijk, Membruggen, Mettekoven, Millen, Moelingen, Mopertingen, Munsterbilzen, Neerharen, Neerrepen, Nerem, Opgrimbie, Opheers, Overrepen, Piringen, Rekem, Remersdaal, Riemst, Rijkel, Rijkhoven, Riksingen, Romershoven, Rosmeer, Rukkelingen-Loon, Rutten, Schalkhoven, Sint-Huiberts-Hern, Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Sluizen, Teuven, Tongeren, Ulbeek, Uikhoven, Val-Meer, Vechmaal, Vliermaalroot, Vlijtingen, Voort, Vreren, Vroenhoven, Vucht, Waltwilder, Wellen, Werm, Widooie, Wintershoven en Zichen-Zussen-Bolder.
​​​​​​​
Heeft u een advocaat schaderecht nodig, maar staat uw plaats er niet bij?

BLOG

Via onze blog informeren we sinds januari 2020 onze klanten over de nieuwste ontwikkeling op juridisch vlak.

uw vragen beantwoord

Veelgestelde vragen

Op het internet worden over de advocatuur regelmatig terugkerende vragen gesteld. Hieronder ziet u de drie meest voorkomende:

 • Waarom schaderecht advocaat?
  Het schaderecht is complex en u hebt een gespecialiseerde schaderecht advocaat nodig. Bent u slachtoffer? Ga niet zomaar in op voorstellen van de (tegen)verzekeraar voordat u met een schaderecht advocaat hebt gesproken. Vaak hebt u recht op een hogere vergoeding dan voorgesteld. De verzekeraars proberen nl. vaak een (snelle) schikking te treffen zonder tussenkomst van de schaderecht advocaat, wat vaak ten nadele is van het slachtoffer. De kosten van de schaderecht advocaat vallen meestal ook onder uw rechtsbijstandverzekering.
 • Wanneer schaderecht advocaat?
  Bij letselschade altijd, aangezien het vaststellen vraagt om expertise. Heeft u andere schade? Ook dan is het verstandig om advies in te winnen aangezien het een burgerlijk en strafrechtelijk luik kan bevatten (wanneer het een misdrijf betreft). Ook wanneer u zelf schade heeft veroorzaakt is het verstandig om een schaderecht advocaat in te schakelen. Deze kan het schadebedrag proberen te beperken. Het voordeel van Advocatenkantoor Stappers is dat wij alle specialismen onder één dak hebben.
 • Wat doet letselschade advocaat?
  De letselschade advocaat zorgt voor het recupereren van alle vormen van schade, zowel moreel, materieel, lichamelijk en financieel. Hieronder vallen ook huishoudelijke schade en economische schade in de vorm van inkomstenverlies in brede zin. De advocaat letselschade is een gespecialiseerd advocaat schaderecht.

uw vragen beantwoord

Veelgestelde vragen

Op het internet worden over de advocatuur regelmatig terugkerende vragen gesteld. Hieronder ziet u de drie meest voorkomende:

 1. Waarom schaderecht advocaat?
  Het schaderecht is complex en u hebt een gespecialiseerde schaderecht advocaat nodig. Bent u slachtoffer? Ga niet zomaar in op voorstellen van de (tegen)verzekeraar voordat u met een schaderecht advocaat hebt gesproken. Vaak hebt u recht op een hogere vergoeding dan voorgesteld. De verzekeraars proberen nl. vaak een (snelle) schikking te treffen zonder tussenkomst van de schaderecht advocaat, wat vaak ten nadele is van het slachtoffer. De kosten van de schaderecht advocaat vallen meestal ook onder uw rechtsbijstandverzekering.

 2. Wanneer schaderecht advocaat?
  Bij letselschade altijd, aangezien het vaststellen vraagt om expertise. Heeft u andere schade? Ook dan is het verstandig om advies in te winnen aangezien het een burgerlijk en strafrechtelijk luik kan bevatten (wanneer het een misdrijf betreft). Ook wanneer u zelf schade heeft veroorzaakt is het verstandig om een schaderecht advocaat in te schakelen. Deze kan het schadebedrag proberen te beperken. Het voordeel van Advocatenkantoor Stappers is dat wij alle specialismen onder één dak hebben.
 • Wat doet letselschade advocaat?
  De letselschade advocaat zorgt voor het recupereren van alle vormen van schade, zowel moreel, materieel, lichamelijk en financieel. Hieronder vallen ook huishoudelijke schade en economische schade in de vorm van inkomstenverlies in brede zin. De advocaat letselschade is een gespecialiseerd advocaat schaderecht.

  In de kijker

  Ontvang als eerste ons ​​​​​​​laatste nieuws per mail